ENT Updates
Clinical Research

Evaluation of hearing loss in patients with neonatal unconjugated hyperbilirubinemia

1.

Department of Otorhinolaryngology, Şanlıurfa Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Turkey

3.

Department of Otorhinolaryngology, Antalya Kumluca State Hospital, Antalya, Turkey

ENT Updates 2013; 3: 45-50
DOI: 10.2399/jmu.2013002001
Read: 206 Downloads: 229 Published: 03 February 2021

Objective: To investigate how the various bilirubin levels on patients with neonatal unconjugated hyperbilirubinemia affect the hearing loss in early periods.

Methods: One hundred twenty one infants (89 with indirect hyperbilirubinemia and 32 healthy subjects) were included in the study. Seven working groups (Group I-VII) were formed in accordance with their bilirubin levels, which were 19.9 mg/dl and below, 20.0-29.9 mg/dl, 30 mg/dl and over, 10.95-38.08 mg/dl and premature, 20.01-38.08 mg/dl and with no exchange transfusion, 24.7-46.65 mg/dl and with exchange transfusion and control group, respectively. Each infant was controlled in terms of hearing tests including tympanogram, stapes reflex, otoacoustic emission at least 3 times within 12 months period. The auditory brainstem responses and free area behavioral threshold tests were performed on the cases which were found to have hearing loss by those tests.

Results: Stapes reflex could not be found on 1, 6, 3, 1, 4, 7 infants in the Groups of I-VI, respectively. Cochlear response in otoacoustic emission was not observed on 2, 8, 7, 2, 5, 11 infants, respectively. In the auditory brainstem responses, wave V was not found on 1, 4, 1, 1, 3, 2 infants, respectively. Free area behavioral threshold test performed on 6 patients whose auditory thresholds were thought to be low revealed normal threshold in 5 patients and extremely sensorineural hearing loss in 1 patient. No significant difference was observed among all working groups in terms of hearing loss.

Conclusion: In infants exposed to indirect hyperbilirubinemia (>20 mg/dl) for a long time, cochlear and auditory functions could be affected. Hearing loss, which is one of the probable complications of postnatal bilirubin encephalopathy, is required to be followed up closely for early diagnosis.


Yenidoğan indirekt hiperbilirubinemili hastalarda işitmenin değerlendirilmesi

Amaç: Yenidoğan indirek hiperbilirubinemili hastalarda erken dönemde farklı bilirubin düzeylerinin işitme üzerine etkilerini araştırmak.

Yöntem: Seksen dokuz indirek hiperbilirubinemili ve 32 sağlıklı bebek olmak üzere toplam 121 bebek bu çalışmaya alındı. Yedi çalışma grubu (Grup I-VII) sırası ile bilirubin seviyeleri 19.9 mg/dl ve altında, 20.0-29.9 mg/dl, 30 mg/dl ve üzerinde, 10.95-38.08 mg/dl ve prematüre, 20.01-38.08 mg/dl ve exchange transfüzyon (kan değişimi) yapılmamış, 24.7-46.65 mg/dl ve exchange transfüzyon yapılmış ve kontrol grubu olarak belirlendi. Her bebek 0-12 aylık dönem içerisinde en az 3 defa timpanogram, stapes refleksi ve otoakustik emisyon testleri yönünden kontrole tabii tutuldu. İşitme kaybı tespit edilen olgulara işitsel beyin sapı cevapları ve serbest saha davranışsal eşik tespiti işitme testleri yapıldı.

Bulgular: Stapes refleks analizlerinde Grup I-VI'da sırasıyla, 1, 6, 3, 1, 4, 7 bebekte refleks tespit edilemedi. Otoakustik emisyon analizinde Grup I-VI'da sırasıyla, 2, 8, 7, 2, 5, 11 bebekte koklear cevap tespit edilmedi. İşitsel beyin sapı cevaplarında Grup I-VI'da sırasıyla, 1, 4, 1, 1, 3, 2 bebekte V. dalga tespit edilmedi. Bu testler sonucu işitme eşiğinin düşük olduğu düşünülen 6 hastaya yapılan serbest saha davranışsal eşik testi sonrası 5 hastada normal eşik saptanırken, 1 hastada çok ileri derecede sensorinöral işitme kaybı tespit edildi. Bütün çalışma grupları arasında işitme kaybı yönünden anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Uzun süre indirek hiperbilirubinemiye (>20 mg/dl) maruz kalan bebeklerde koklear ve işitsel fonksiyonlar etkilenebilir. Doğum sonrası bilirubin ensefalopatisi komplikasyonlarından olan işitme kaybının erken tanısı için yakın takip gerekmektedir.

Files
EISSN 2149-6498