ENT Updates
Clinical Research

The correlation of clinical measures with the histopathological findings in nasal polyposis

1.

Department of Otorhinolaryngology, Muğla Government Hospital, Muğla, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3.

Department of Pathology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ENT Updates 2015; 5: 1-8
DOI: 10.2399/jmu.2015001002
Read: 110 Downloads: 86 Published: 01 February 2021

Objective: The aim of this study was to outline the histopathological findings of nasal polyposis and to investigate whether these findings were associated with the severity of the disease and co-existing morbidities as well as hematological parameters.

Methods: Seventy-seven nasal polyposis (52 male, 25 female; mean age: 46.99±13.27 years) patients who underwent endoscopic sinus surgery between 2007 and 2011 were included in the study. Data was extracted from medical files and endoscopy scores, and Lund-Mackay Computed Tomography scores, Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scales, presence of allergy and asthma, and blood eosinophil levels were noted. Correlation of this data with histopathological findings (such as basement membrane thickness, goblet cell hyperplasia, subepithelial edema, submucous gland formation, eosinophilic infiltration, lymphocytic infiltration and polymorphonuclear leukocyte infiltration) was analyzed.

Results: Analysis of our findings yielded that the only statistically significant finding was the correlation of eosinophilic infiltration with the blood eosinophil level (p<0.01). No other statistically significant differences were found between histopathological findings and accompanying clinical or hematological parameters under investigation.

Conclusion: Results of the current study have shown that histopathological features of nasal polyposis do not exhibit correlation with the severity or extent of the disease.


Nazal polipoziste histopatolojik bulgular ile klinik ölçütler ile arasındaki ilişki

Amaç: Bu çalışmada nazal polipozisli hastalarda histopatolojik bulguların detaylı olarak tanımlanarak bu bulguların hastalığın şiddeti ve astım, alerji ve kan eozinofil düzeyi gibi bazı eşlik eden faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada 2007-2011 yılları arasında endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan yetmiş-yedi nazal polipozisli hastanın (52 erkek, 25 kadın; yaş ortalaması: 46.99±13.27) verileri incelenmiştir. Yapılan retrospektif değerlendirmede endoskopik skorları, Lund-Mackay bilgisayarlı tomografi skorları, nazal obstrüksiyon semptom değerlendirme skalaları, alerji ve astım varlığı ve kan eozinofil düzeyleri kaydedilmiştir. Bu veriler histopatolojik bulgularla (bazal membran kalınlığı, goblet hücre hiperplazisi, subepitelyal ödem, submukozal gland formasyonu, eozinofilik infiltrasyon, lenfositik infiltrasyon ve polimorfonükleer infiltrasyon) karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bulgular değerlendirildiğinde eozinofil infiltrasyonu ve kan eozinofil düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). Bunun dışında histopatolojik bulgular ve eşlik eden faktörler arasında herhangi bir anlamlı bağlantı saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızın bulgularına bakıldığında nazal poliplerin histopatolojik özellikleri ile hastalırının şiddeti, yaygınlığı veya eşlik eden klinik veya hematolojik parametrelerle anlamlı bir ilişkili bulunmamıştır.

Files
EISSN 2149-6498