ENT Updates
Clinical Research

The evaluation of inflammatory process, endothelial dysfunction and oxidative stress in sleep apnea

1.

Department of Otolaryngology, Rize Government Hospital, Rize, Turkey

2.

Department of Otolaryngology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3.

Department of Otolaryngology, Yıldırım Beyazıt University Medical Faculty, Ankara, Turkey

4.

Department of Otolaryngology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya Turkey

5.

Department of Otolaryngology, Karabük University Medical Faculty, Karabük, Turkey

6.

Sleep Disorders Center, Department of Chest Medicine, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ENT Updates 2014; 4: 61-65
DOI: 10.2399/jmu.2014002007
Read: 92 Downloads: 62 Published: 02 February 2021

Objective: To investigate the correlation of inflammatory process, endothelial dysfunction and oxidative stress with obstructive sleep apnea (OSA).

Methods: In our prospective cross-sectional clinical study in a tertiary referral hospital, we evaluated 63 patients with newly diagnosed OSA and 9 simple snorers. Each patient was evaluated in terms of additional systemic diseases and laboratory tests. In addition to routine blood analysis; oxidative stress markers (leptine, RBP), vascular endothelial markers (ICAM-I, VCAM-I) and inflammatory markers (Crp, IL-6, TNF-alpha, isoprostane) were analyzed. Polysomnography test was performed and study population was divided into four groups depending on their AHI values. The levels of markers were analyzed and compared between the four groups.

Results: There was a weak correlation between the isoprostane levels and mean apnea duration and also a mild correlation to the maximum apnea duration. A weak correlation was detected between leptine and VCAM levels to age and also a weak negative correlation was detected between CRP levels to age. The leptin levels were found to be mildly correlated to BMI and abdominal circumference. The ICAM levels were found to have a weak correlation to BMI and abdominal circumference.

Conclusion: Our results indicate a correlation between sleep apnea and oxidative stress. These results may help to explain the association of co-morbid diseases with OSAS. Further investigators should aim to explain key steps of inflammatory response in sleep apnea.


Uyku apnesinde inflamatuar süreç, endotelial fonksiyon bozukluğu ve oksidatif stresin incelenmesi

Amaç: Uyku apnesinde inflamatuar süreç, endotelial fonksiyon bozukluğu ve oksidatif stresin ilişkisinin incelenmesi.

Yöntem: Üçüncü basamak bir referans hastanesinde planlanan çalışmaya 63 yeni tanı almış uyku apnesi hastası ve 9 basit horlama hastası dahil edildi. Hastalar ek sistemik hastalıklar ve laboratuvar testleri açısından değerlendirildi, fizik muayeneleri yapıldı. Rutin laboratuvar testlerine ek olarak oksidatif stres belirteçleri (leptin, RBP), endothelial fonksiyon bozukluğu belirteçleri (ICAM-I, VCAM-I) ve inflamatuar süreç belirteçleri (CRP, IL-6, TNF-alfa, izoprostan) açısından analiz edildi. Hastalar apne hipopne indekslerine göre 4 alt gruba ayrıldı. Gruplar arasında çapraz analizler yapılarak gruplar arasındaki farklılıklar test edildi.

Bulgular: İzoprostan seviyesi ile ortalama apne süresi arasında hafif, maksimum apne süresi arasında orta seviyede korrelasyon gözlendi. Hastaların yaş ortalaması ile leptin ve VCAM-I arasında zayıf pozitif korrelasyon gözlenirken, CRP seviyesi ile ortalama yaş arasında zayıf negatif korelasyon izlendi. Leptin seviyesi ile vücut kitle indeksi ve abdominal çevre arasında orta seviyeli korelasyon izlendi. ICAM-I seviyesi ile vücut kitle endeksi ve karın çevresi arasında zayıf korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda oksidatif stress ile uyku apnesi arasında ilişki olduğunu tespit ettik. Bu ilişki uyku apnesine eşlik eden komorbid hastalıkların açıklanmasında önemli bir basamak olabilir. Bu konuda yapılacak olan yeni çalışmalarda bu inflamatuar sürecin basamakları ve klinik yansımaları açıklanmaya çalışılmalıdır.

Files
EISSN 2149-6498