ENT Updates
Clinical Research

Effects of a proton pump inhibitor on laryngeal irritation in patients with laryngopharyngeal reflux

1.

Department of Otorhinolarynology, Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ENT Updates 2015; 5: 58-62
DOI: 10.2399/jmu.2015002002
Read: 273 Downloads: 201 Published: 01 February 2021

Objective: To evaluate laryngeal irritation before and after treatment using the reflux symptom index (RSI) in patients diagnosed with laryngopharyngeal reflux (LFR).

Methods: A total of 30 patients who were diagnosed with LFR after 24 hours of dual-probe pH monitoring were included in the study. RSI was applied to the patients before and after treatment. In evaluating the patients’ symptoms, throat clearing need and post-nasal drainage, which are frequently observed in LFR, were evaluated post-treatment. The patients were followed for 3 months during proton pump inhibitor treatment. Data regarding the patients’ LFR symptoms were obtained after 3 months, and the responses to treatment based on reflux symptom scale scores, post-nasal drainage, and throat clearing need were evaluated and compared with those pre-treatment.

Results: The decrease in the RSI for postnasal drainage value was statistically significant after treatment. The decrease in the throat clearing RSI value was statistically significant after treatment.

Conclusion: In patients with persistent postnasal drainage and throat clearing need complaints, if no infection source is identified, the patients should be evaluated by 24-hour pH monitorization in terms of LFR, irrespective of the presence or absence of laryngoscopic findings. 


Proton pompa inhibitörlerinin larengofarengeal reflü hastalarında larengeal irritasyon üzerine etkisi

Amaç: Larengofarengeal reflü (LFR) tanısı konmuş hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası larengeal irritasyon bulguları, reflü semptom indeksi (RSİ) kullanılarak değerlendirildi.

Yöntem: 24 saatlik çift problu pH monitörizasyonu sonucuna göre LFR tanısı alan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. RSİ sorgulaması hastalara tedavi öncesi ve tedavi sonrası uygulandı. Hastalar 3 aylık proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası geniz akıntısı ve boğaz temizleme ihtiyacı açısından reflü semptom indeksi kullanılarak tekrar değerlendirildi.
Daha sonra geniz akıntısı ve boğaz temizleme ihtiyacı tedavi
öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırıldı.


Bulgular: Geniz akıntısında tedavi sonrası RSİ değerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı. Boğaz temizleme ihtiyacında tedavi sonrası RSİ değerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı.


Sonuç: Uzun süreden beri devam eden geniz akıntısı ve boğaz temizleme flikayeti olan hastalarda, herhangi bir enfeksiyon odağı saptanamamışsa; hastalar LFR açısından laringoskopik bulgular olsun ya da olmasın 24 saatlik pH monitörizasyonu ile değerlendirilmelidir.

Files
EISSN 2149-6498