ENT Updates
Clinical Research

Turkish translation, cross-cultural adaptation and validation of the SinoNasal Outcome Test (SNOT)-22

1.

Department of Otorhinolaryngology, Yunus Emre Hospital, Istanbul, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Okmeydanı Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3.

Department of Otorhinolaryngology, Tuzla Government Hospital, Istanbul, Turkey

4.

Department of Otorhinolaryngology, Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty, Eskişehir, Turkey

ENT Updates 2015; 5: 51-57
DOI: 10.2399/jmu.2015002001
Read: 1514 Downloads: 172 Published: 01 February 2021

Objective: In this prospective case-control study, we aimed to perform translation, cross-cultural adaptation, and validation of the SinoNasal Outcome Test (SNOT)-22 in the Turkish language.

Methods: Validation of the Turkish questionnaire included translation of original SNOT-22 items from English to Turkish by two independent native Turkish translators, and retranslation back from Turkish to English by two other native English translators. The testretest reliability was carried out in patients with chronic rhinosinusitis (CRS). SNOT-22 questionnaire was applied twice by two different physicians.

Results: Cronbach’s alpha was 0.88 and 0.90 at test and retest examinations, respectively, suggesting good internal consistency within the SNOT-22 questionnaire. Pearson’s correlation coefficient was 0.97, revealing excellent correlation in repeated examinations. Mean of kappa values evaluated for individual items was 0.83, indicating a high level of reproducibility. The comparison of mean SNOT-22 scores of healthy individuals with those of patient group indicated statistically significant difference between the two groups, proving the validity of SNOT-22 in Turkish in differentiating between healthy individuals and patients with CRS. The statistically significant reduction in the postoperative and preoperative mean SNOT-22 scores demonstrated the responsiveness of the instrument.

Conclusion: The results indicated that the Turkish version of the SNOT-22 is a valid instrument with good internal consistency, excellent reproducibility, validity, and responsiveness for assessing patients with CRS. 


Sinonazal Sonuç Testinin (SNOT-22) Türkçeye çevirisi, kültürler arası adaptasyonu ve validasyonu

Amaç: Bu prospektif olgu-kontrollü çalışmada Sinonazal Sonuç Testinin (SNOT-22) Türkçeye çevirisi, kültürler arası adaptasyonu ve validasyonunu gerçekleştirmeyi amaçladık.

Yöntem: Türkçe anketin validasyonu orijinal SNOT-22 maddelerinin anadili Türkçe olan, birbirlerinden bağımsız iki çevirmen tarafından ıngilizceden Türkçeye, daha sonra anadili ıngilizce olan başka iki çevirmen tarafından yeniden Türkçeden ıngilizceye çevrilmesini içermiştir. Kronik rinosinüziti (KRS) olan hastalarda test-yeniden test güvenilirliği işlemi gerçekleştirilmiştir. İki ayr.Ç.JR doktor SNOT-22 anketini iki kez uygulamıştır.

Bulgular: Test ve yeniden test etme süreçlerinde Cronbach alfa katsayılarının sırasıyla 0.88 ve 0.90 olması SNOT-22 anketinin iyi bir iç tutarlılığa sahip oldu¤unu düflündürmektedir. Pearson korelasyon katsayı- sının 0.97 olması yinelenen muayenelerde mükemmel bir korelasyonun varlığını ortaya çıkarmıştırr. Tek tek maddeler için hesaplanan kappa de¤erleri ortalamasının 0.83 olması yüksek bir tekrarlanabilirlik düzeyini göstermektedir. Sağlıklı kişilerin ortalama SNOT-22 skorlar›n›n hasta grubuyla karşılaştırılması iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğunu göstererek sağlıklı bireylerle, KRS’si olan hastalar›n ayrımında Türkçe SNOT-22’nin geçerliliğini kanıtlamıştır. Postoperatif ve preoperatif ortalama SNOT-22 skorlar›ndaki istatistiksel açrdan anlamlr azalma bu aracrn duyarlr olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Sonuçlar SNOT-22’nin Türkçe versiyonunun iyi bir iç tutarlolok, mükemmel bir tekrarlanabilirlik, validite ve KRS hastalarını de- ğerlendirmede duyarlılığa (yanıt verilebilirliğe) sahip olduğuna işaret etmiştir.

 

Files
EISSN 2149-6498