ENT Updates
Clinical Research

Evaluation of mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio as a diagnostic indicator in patients with recurrent aphthous stomatitis

1.

Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

2.

Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

ENT Updates 2016; 6: 82-86
DOI: 10.2399/jmu.2016002008
Read: 401 Downloads: 270 Published: 01 February 2021

Objective: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a chronic inflammatory disease of oral mucosa characterized by recurrent painful ulcers. Despite it is a condition seen frequently, its etiology and pathogenesis are not known fully. Its etiology is reportedly idiopathic or multifactorial. Mean platelet volume (MPV) indicates thrombocytic activation, while neutrophil/lymphocyte rate (NLR) is an indicator of chronic inflammation, and both of them can be measured during routine whole blood analysis. The aim of this study is to investigate MPV and NLR values in patients with RAS and the control group.

Methods: A total of 39 patients with RAS and 34 control subjects were included in the study.

Results: When the patient and the control groups were compared, MPV, ESR, CRP and vitamin B12 values were significantly higher in the patient group while NLR, WBC, hemoglobin, neutrophil and lymphocyte values were not significantly different between both groups.

Conclusion: It was shown that MPV can be used as a diagnostic indicator in patients with RAS.


Rekürren aftöz stomatitli hastalarda bir tanı indikatörü olarak ortalama trombosit hacmi ve nötrofil/lenfosit oranının değerlendirilmesi

Amaç: Rekürren aftöz stomatit (RAS) oral mukozanın tekrarlayan, ağrılı ülserlerle karakterize, kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Sık görülen bir durum olmasına karşın etyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Etyolojisinin idiyopatik veya multifaktöryel olduğu belirtilmektedir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit aktivasyonunu gösteren, nötrofil lenfosit oranı (NLR) ise kronik inflamasyon göstergesi olan ve her ikisi de rutin tam kan tetkiklerinde ölçülebilen değerlerdir. Bu çalışmanın amacı RAS’lı ve kontrol grubu hastalardaki MPV ve NLR değerlerini araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalışmaya 39 RAS’ı bulunan ve 34 kontrol grubu hasta dahil edildi.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu karşılaltırıldığında MPV, ESR, CRP, vitamin B12 değerlerinin hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek çıktı ve NLR, WBC, hemoglobin, nötrofil, lenfosit değerleri arasında her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Ortalama trombosit hacminin, RAS’lı hastalarda tanısal bir gösterge olabileceği ortaya konuldu.

Files
EISSN 2149-6498