ENT Updates
Clinical Research

Evaluation of the correlation of 25-hydroxyvitamin-D serum levels with allergic rhinitis

1.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Ufuk University, Ankara, Turkey

2.

Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Ufuk University, Ankara, Turkey

ENT Updates 2015; 5: 19-22
DOI: 10.2399/jmu.2015001005
Read: 115 Downloads: 90 Published: 01 February 2021

Objective: Recent studies point to a relationship between allergic diseases and vitamin D deficiency. This relationship seems to be associated with immune-modulator effects of the derivatives of vitamin D. However, there are limited number of studies on the relationship between allergic rhinitis and derivatives of vitamin D. We planned our study to investigate this issue.

Methods: The study group was composed of 30 patients diagnosed with allergic rhinitis according to ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) Criteria. The control group included 30 patients of the same age and gender without any allergic rhinitis disease. The patients with an underlying disease which may cause deficiency of calcium and vitamin D were excluded. The significance of the difference between study and control groups in terms of serum 25-hydroxy (OH) vitamin D levels was also evaluated.

Results: It was determined that the levels of vitamin D were within normal (10–90 ng/mL) limits in both groups. It was found out that the mean serum 25(OH)vitamin D level (15.39 ng/mL) of the study group was significantly lower than the control group (53.80 ng/mL) (p=0.00). No significant difference was found between the genders in terms of vitamin D levels (p=0.398).

Conclusion: It is necessary to do more researches on the effects of vitamin D derivatives on allergic rhinitis. This study indicates that a vitamin D deficiency should be taken into consideration during the treatment for resistant allergic rhinitis patients.


Alerjik rinit ile 25-hidroksivitamin D serum seviyelerinin ilişkisinin değerlendirilmesi

Amaç: Son yıllarda alerjik hastalıklarla, D vitamini eksikliği arasındaki ilişkiye dikkat çeken çalışmalar bulunmaktadır. Bu ilişki D vitamini türevlerinin immünmodülatör etkilerine bağlanmıştır. Ancak alerjik rinit ile D vitamini türevlerinin ilişkisine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu konuya ışık tutabilmek amacıyla çalışmamızı planladık.

Yöntem: Çalışma grubu ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) kriterlerine göre alerjik rinit tanısı konulan 30 hastadan oluşturulmuştur. Kontrol grubuna ise aynı yaş ve cinsiyetlerde alerjik rinit hastalığı bulunmayan 30 hasta dahil edilmiştir. Altta yatan kalsiyum ve D vitamini eksikliği yapabilecek hastalığı bulunan hastalar çalışma dışında bırakılmıştır. Serum 25-hidroksi (OH) vitamin D düzeyleri açısından çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı fark olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Her iki grupta D vitamini seviyelerinin normal (10-90 ng/mL) sınırlarda olduğu saptanmıştır. Çalışma grubunun ortalama serum 25(OH)vitamin D düzeyinin (15.39 ng/mL) kontrol grubuna (53.80 ng/mL) göre anlamlı olarak (p=0.00) düşük olduğu saptanmıştır. D vitamini düzeyleri açısından cinsiyetler arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.398).

Sonuç: D vitamini türevlerinin alerjik rinit üzerindeki etkilerine dair daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışma özellikle tedaviye dirençli alerjik rinit hastalarında D vitamini eksikliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Files
EISSN 2149-6498