ENT Updates
Clinical Research

Unilateral nasal pathologies: clinical presentation and management

1.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

2.

Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

ENT Updates 2015; 5: 23-29
DOI: 10.2399/jmu.2015001007
Read: 1102 Downloads: 140 Published: 01 February 2021

Objective: To evaluate the histopathological examination results, frequency of lesions and associated symptoms in patients with established unilateral nasal pathology.

Methods: Medical records of 73 patients with unilateral nasal lesions who undergone histopathological examination were analyzed retrospectively. Clinical presentation, examination and radiological findings, treatment and follow-up process of the patients were evaluated.

Results: Neoplastic (n=16) and non-neoplastic (n=57) pathologies were detected in 73 patients. Non-neoplastic lesions consisted of inflammatory polyps (n=16), chronic sinusitis (n=11), anthrocoanal polyps (n=6) which were the most striking unilateral nasal pathologies. Neoplastic group (n=16) comprised of 2 malignant and 14 benign cases which were classified as adenocarcinoma (n=1), adenoid cystic carcinoma (n=1), inverted papilloma (n=8), hemangioendothelioma (n=1), capillary hemangioma (n=1), fibrous dysplasia (n=1), osteoma (n=1) and pyogenic granuloma (n=2). The most frequently observed symptom was unilateral nasal obstruction. Especially in cases with neoplasms, the frequency of epistaxis increased significantly (p<0.05).

Conclusion: In cases with unilateral sinonasal symptoms, neoplasias should be kept in mind. A detailed anamnesis, attentive endoscopic examination and appropriate radiological imaging modalities in suspected cases and recurrent biopsies in case of need can reveal underlying pathologies.


Tek taraflı nazal patolojilerin klinik prezentasyonu ve yönetimi

Amaç: Tek taraflı nazal patoloji tespit edilmiş olan hastalarda, patolojik inceleme sonuçları ile lezyonların sıklığı ve eşlik eden semptomların değerlendirilmesi.

Yöntem: Tek taraflı nazal lezyonu mevcut olan ve patolojik incelemesi yapılmış olan 73 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik prezentasyonu, muayene ve radyolojik görüntüleme bulguları, tedavi ve takip süreci değerlendirildi.

Bulgular: Bulguları incelenen 73 hastanın; 16'sında neoplastik, 57'sinde neoplastik olmayan patoloji tespit edildi. Neoplastik olmayan lezyonlara baktığımızda; 16 olguda inflamatuar polip, 11 olguda kronik sinüzit, 6 olguda antrokoanal polip, en çok göze çarpan nedenlerdi. Neoplastik grubu ise 2'si malign, 14'ü benign 16 olgu oluşturmaktaydı. Bu olgular; 1 adenokarsinom, 1 adenoid kistik karsinom, 8 inverted papillom, 1 hemanjioendotelyoma, 1 kapiller hemanjiom, 1 fibröz displazi, 1 osteom, 2 pyojenik granülomdan oluşmaktaydı. En sık gözlenen semptom, tek taraflı burun tıkanıklığıydı. Özellikle neoplazm olgularında burun kanaması sıklığı anlamlı olarak artmıştı (p<0.05).

Sonuç: Tek taraflı sinonazal semptomlar› olan olgularda neoplazmlar akılda tutulmalıdır. Detaylı bir anamnez, dikkatli bir endoskopik muayene ve şüpheli olgularda uygun radyolojik görüntüleme yöntemleri ile gerekirse tekrarlayan biyopsiler de yapılarak altta yatan patolojiler anlaşılabilmektedir.

 

Files
EISSN 2149-6498