ENT Updates
Clinical Research

New diagnostic indicators in chronic otitis media with effusion: neutrophil to lymphocyte ratio and thrombocyte lymphocyte ratio

1.

Department of Otorhinolaryngology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ENT Updates 2016; 6: 12-15
DOI: 10.2399/jmu.2016001007
Read: 1380 Downloads: 145 Published: 29 January 2021

Objective: Inflammation has an important place in chronic otitis media with effusion (COME) etiology. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) are simple and cheap tests that show inflammation and can be calculated by all physicians. In our study, we aimed to investigate the relationship between COME and NLR and PLR parameters.

Methods: The study was performed with the pediatric patient group consisting of 77 patients who got diagnosis of COME and the control group consisting of 62 healthy children whose age, gender and demographical characteristics were concordant with the patient group. The patient and control groups were compared statistically in terms of NLR and PLR values.

Results: Mean neutrophil to lymphocyte ratio value was found as 1.43±0.54 in the patient group and as 1.16±0.51 in the control group (p<0.001). Mean PLR value was found as 113.78±35.78 in the patient group and as 103.61±32.32 in the control group (p= 0.084).

Conclusion: Neutrophil to lymphocyte ratio and PLR values were high in COME. It was shown for the first time that NLR can be used as a diagnostic parameter in children with COME.


Kronik effüzyonlu otit tanısında yeni tanısal belirteçler: Nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı

Amaç: Enflamasyon, kronik effüzyonlu otit (KEOM) etyolojisinde önemli bir yere sahiptir. Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) ve platelet to lymphocyte ratio (PLR) enflamasyonu gösteren ve bütün hekimlerin hesaplayabileceği basit, ucuz testlerdir. Bu çalışmada KEOM ile NLR ve PLR de¤erleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Çalışma KEOM tanısı konmuş olan 77 hastadan oluşan çocuk hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve demografik özellikleri hasta grubu ile uyumlu 62 sağlıklı çocuktan oluıan kontrol grubu ile yapıldı. Hasta ve kontrol grubu, NLR ve PLR de¤erleri açışından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Hasta grubunda NLR değeri ortalaması 1.43±0.54, kontrol grubunda NLR ortalama değeri 1.16±0.51 olarak bulundu (p<0.001). PLR değeri ortalaması hasta grubunda113.78±35.78, kontrol grubunda 103.61±32.32 olarak saptandı (p=0.084).

Sonuç: Kronik effüzyonlu otitte NLR ve PLR değerleri yüksek bulunmuştur. KEOM tanısı olan çocuklarda NLR’nin tanıda yardımcı parametre olarak kullanılabileceği literatürde ilk kez gösterilmiştir.

Files
EISSN 2149-6498