ENT Updates
Clinical Research

Potential pitfalls of computed tomography in advanced laryngeal cancer

1.

Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Atatürk Research and Training Hospital, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

3.

Department of Radiology, Atatürk Research and Training Hospital, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

4.

Department of Pathology, Atatürk Research and Training Hospital, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

5.

Department of Otorhinolaryngology, Bursa Şevket Yılmaz Research and Training Hospital, Bursa, Turkey

6.

Department of Otorhinolaryngology, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

7.

Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, İzmir Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

ENT Updates 2016; 6: 5-11
DOI: 10.2399/jmu.2016001005
Read: 118 Downloads: 86 Published: 29 January 2021

Objective: In laryngeal cancer the most suspected regions of invasion are preepiglottic space (PES), anterior commissure (AC), thyroid cartilage (TC), subglottic region (SR) and extralaryngeal spread (ELS). The objective of this study is to compare the results of preoperative computed tomography (CT) with postoperative histopathologic analysis in these critical regions for the total or partial laryngectomy.

Methods: Eighty-nine patients, who had undergone total laryngectomy with a diagnosis of laryngeal cancer reported that squamous cell cancer (SCC) between 2005 and 2013, were reviewed retrospectively. All the patients, after the first application done total laryngectomy before flexible laryngoscopy, computed tomography for the neck and endoscopic biopsy with direct laryngoscopy. Histopathological results of PES, AC, TC, ELS and SR invasion are compared to preoperative CT findings and determined of specificity, sensitivity, false negative and false positive results and rate of accuracy.

Results: All the patients were male, median age was 67 (range: 48 to 81) years. Fifty-six patients were in T4 and 33 patients in T3 stage. Compared to results between positive CT findings and negative histopathological examination; PES invasion in 41 patients/ 5 patients, AC invasion was found in 38/ 15 patients, TC invasion in 28/16 patients, SR invasion in 49/ 9 patients and ELS invasion in 25 /7 patients. Accuracy rate of computed tomography in these regions are 85%, 64%, 76%, 79%, and 83%, respectively. All the results especially thyroid cartilage invasion were statistically significant.

Conclusion: In all regions invasion, CT has a low diagnostic reliability in high-grade laryngeal cancer in our study. We suggested that histopathological results are the gold standard intraoperatively for determining total or partial laryngectomy.


İleri evre larenks kanserinde bilgisayarlI tomografideki potansiyel tuzaklar

Amaç: Larenks kanserinde invazyonda en flüpheli alanlar preepiglottik boflluk (PEB), ön komissür (ÖK), tiroid kıkırdak (TK), subglottik bölge (SB) ve ekstralarengeal invazyon (ELY) varlığıdır. Çalışmadaki amacımız total ya da parsiyel larenjektomi için bu kritik bölgelerin preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi ve postoperatif histopatolojik analizinin karşılatırılmasıdır.

Yöntem: 2005–2013 yılları arasında raporda skuamöz hücreli kanser tanısı nedeniyle total larenjektomi uygulanan 89 larenks kanseri hastası retrospektif olarak incelendi. Hastaların hepsine başvuru sonrası fleksibl laringoskopi, boyuna yönelik bilgisayarlı tomografi ve sonrasında direkt larengoskopi eşliğinde endoskopik biyopsi yapılarak total larenjektomi uygulandı. Histopatolojik sonuçlar PEB, ÖK, TK, ELY ve SB invazyonları operasyon öncesi BT raporlarındaki invazyon sonuçlarıyla karşılaştırıldı, spesifite, sensitivite, yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuçlar ile doğruluk oranları belirlendi.

Bulgular: Hastaların tümü erkekti ve yaş aralığı 48 ile 81 arasında olup ortalama yafl 67 bulundu. Elli altı hasta T4 evre, 33 hasta T3 evre larenks kanseri idi. BT’de pozitif, histopatolojik olarak negatif saptanan hastalar karşılaştırıldığında; PEB invazyonu 41/5 hasta, ÖK invazyonu 38/15 hasta, TK invazyonu 28/16 hasta, SB invazyonu 49/9 hasta ve ELY 25/7 hastada görüldü. BT’nin bu bölgelerdeki doğruluk oranları sırasıyla; %85, %64, %76, %79, %83 olarak bulundu. Özellikle tiroid kartilaj invazyonunda olmak üzere tüm sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: Çalışmamızda ileri evre larenks kanserinde BT’nin tüm bahsedilen bölgelerde tanısal değerinin düşük olduğunu gördük. Total ya da parsiyel kararı vermede intraoperatif olarak histopatolojik değerlendirmenin altın standart olduğu kanaatindeyiz

Files
EISSN 2149-6498