ENT Updates
Clinical Research

Volumetric analysis of the maxillary sinus in pediatric patients with nasal septal deviation

1.

Department of Otolaryngology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

2.

Department of Radiology, Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey

3.

Department of Radiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

ENT Updates 2015; 5: 107-112
DOI: 10.2399/jmu.2015003006
Read: 108 Downloads: 101 Published: 02 February 2021

Objective: Reasons such as nasal deviation, which reduces airflow in nose and impairs oxygenation, may affect the maxillary volume. In this study, we aimed to perform a retrospective study between the degree of nasal septal deviations and maxillary sinus volume.

Methods: The files of 103 male and 124 female patients (total n=227) who applied to otorhinolaryngology clinic with nasal septal deviation without coexisting sinonasal morbidity were investigated, and compared with those without nasal septal deviation and coexisting sinonasal morbidity. Three-dimensional paranasal sinus CTs were performed for the diagnosis (CTs were found to be normal, and etiology of chronic intracranial headache could not be determined) and they were evaluated retrospectively. Maxillary sinus volume was calculated for each case in the groups. The relationship between nasal septal deviation and maxillary sinus volume was evaluated.

Results: Our study determined that there was statically no significant difference between the maxillary volumes of the group with (29.34±7.46 cm3 ) or without nasal septal deviation (27.89±8.51 cm3 ) (p>0.05). No matter what the right nasal septal deviation angle is, it did not affect the right, left and total maxillary sinus volumes. Both left- and right-sided nasal septal deviations did not have any effect on the right, left and total maxillary volumes.

Conclusion: Any difference was not observed between the maxillary sinus volumes of the children in the pediatric age group with and without nasal septal deviations, and it was concluded that the existence or severity of the septal deviation did not have any effect on the maxillary sinus volume. 


Nazal septum deviasyonu olan pediatrik hastalarda maksiller sinüsün volümetrik analizi

Amaç: Nazal hava akımını azaltan ve oksijenasyonu bozan septal deviasyon gibi sebepler, maksiller sinüs hacmini etkileyebilir. Çalışmamızda, retrospektif olarak nazal septal deviasyonların maksiller sinüs hacmini nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Kulak burun boğaz polikliniğinde kronik başağrısı etiyolojisini aydınlatmak üzere paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi çekilen ve intrakraniyal bir sebep bulunamayan 103’ü erkek ve 124’ü kız olmak üzere toplam 227 olgu, nazal septal deviasyonu olup ilave sinonazal bulgusu olmayanlar ile nazal septal deviasyonu ve ilave sinonazal bulgularından hiçbiri olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Maksiller sinüs hacmi gruplarda her olgu için hesaplandı. Nazal septum deviasyonu ile maksiller sinüs hacmi arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda nazal septum deviasyonu olan grubun maksiller sinüs hacimleri ile (29.34±7.46 cm3) ve nazal septum deviasyonu olmayan grubun maksiller hacimleri (27.89±8.51 cm3) arasında istatistiksel fark olmadığı tespit edildi (p>0.05). Nazal septal deviasyon açısı ne olursa olsun sağ, sol ve toplam maksiller sinüs hacimlerinin etkilenmediği gözlendi. Hem sol hem de sağ taraşı nazal septum deviasyonunun sağ, sol ve toplam maksiller sinüs hacimlerine herhangi bir etkisi yoktu.

Sonuç: Nazal septum deviasyonu olan ve olmayan pediatrik yaş grubundaki çocukların maksiller sinüs hacimleri arasında herhangi bir fark gözlenmemiştir. Nazal septum deviasyonu varlığı veya şiddetininde maksiller sinüs hacminin üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Files
EISSN 2149-6498